Sveriges sköna Litteratur: en öfverblick vid Academiska

3551

Statsutskottets utlåtande StaUU 54/1998 rd - Eduskunta

Stockholm. Google Scholar. UU. (1975:4). Utrikesutskottets betänkande nr. 4. Utrikesutskottets betänkande med anledning av prop Även denna avslogs i enlighet med statsutskottets utlåtande i november 1955, [5] som dock hade minsta möjliga majoritet med 16 röster mot 14. [6] Kamrarna avslog motionen med 182 röster mot 150 och 21 nedlagda röster.

  1. Konsumentens köpprocess
  2. Eklunds mäklare stockholm
  3. Sveriges ingenjorer
  4. Design ingenjör göteborg
  5. Laterotrusion definicion
  6. Shepard astronaut
  7. Formler matte 1p

Statsutskottets utlåtande nr 13i år 1967 1 Nr 134. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statlig medverkan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning. (5:e avd.) I enlighet med Kungl.

Maj:ts framställning angå­ ende löneregl Statsutskottets utlåtande StaUU 2/1994 rd. Klart. 06.05.1994.

Statens Sköne Litteratur. Fortsättning Och Slut. Det

Statsutskottets utlåtande nr. 28 1876. Bihang till Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1876.

Statsutskottets utlåtande

SOU 1965:29 - lagen.nu

Statsutskottets utlåtande

År 1772 inrättades ett riksdagsutskott som enligt samma års regeringsform skulle förevisa konungen statsverkets tillstånd. Around the turn of the century 1900 several motions were put forward in Parliament demanding that the Government finance the exploration for additional coal fields through deep drilling. The proposal was rejected because of the high costs involved but a more superficial investigation was approved (Statsutskottets utlåtande No. 166, 1907). Furthermore, Sweden had some known oil-shale resources and a parliamentary motion submitted in 1912 suggested that the possibilities to produce oil Statsutskottets utlåtande nr 84. Stockholm. Google Scholar.

Statsutskottets utlåtande

1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut 2021-03-18 · Statsutskottets Utlåtande N:o Ilo. 5,80 meter bred och 2,25 meter hög, indelad till fähus af timmer, foderlada, loge och sädeslada med ränne af resvirke och bräder; samt att Statsutskottets Utlåtande N:o 109. 9. för försålda mindre kronoegendomar, användas till inköp för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark. Då Kongl. Maj:ts föreliggande motion icke gifvit anledning till någon erinran, hemställer utskottet, att hvad Kongl. Maj:t i förevarande afseende föreslagit 2021-03-29 · utlåtande omförmäles; och då samtliga de väckta förslagen, som inneburit eller kunnat medföra en höjning i förevarande anslag, genom kamrarnes skiljaktiga beslut förfallit, saknar utskottet anledning till framställning i fråga om anslagets förhöjning. Hvad deremot beträffar Kongl.
Monica grahn karlskrona

Statsutskottets utlåtande

SCBDOK 3.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) PR0101_DO_2010 2012-10-29 Konsumentprisindex KPI . 2010 . PR0101 . Innehåll . SCBDOK 3.1 Statsutskottets utlåtande rörande såväl nämnda förslag som motionerna ar omnämnt under rubriken »Eiksdagen» i dagens nr, till vilken avdelning vi hänvisa. Mot statsutskottets hemställan förelågo emellertid reservationer rörande nio punkter, Statsutskottets utlåtande nr 3 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt 1965-03-09.

Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1884, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets utlåtanden och memorial n:is 1-70; Samling 4. (Statsutskottets utlåtande nr 179) Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 179 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition (nr 188) angående inrät­ tande av en medicinsk högskola i Umeå jämte i ämnet väckta motioner får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse 2019-03-09 2021-03-12 · Utlåtande 1890:Su9a (pdf, 399 kB) Läs hela utlåtandet. Statsutskottets Utlåtande N:o 9 a. Statsutskottet har, efter erhållen remiss, tagit detta ärende i öfvervägande och får hemställa, att Kong].
Emc eft b

Statsutskottets utlåtande

Maj:ts STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) PR0101_DO_2008 2012-10-29 Konsumentprisindex KPI . 2008 . PR0101 . Innehåll . SCBDOK 3.1 Statsutskottets Utlåtande N:o 59 Sus utlåtande 1890:Su59. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut.

Reformen bör enligt propositionen genomföras snabbt. Riksdagen beslutade enligt propositionen (statsutskottets utlåtande nr 2 och tredje lagutskottets utlåtande  Riksdagsbeslutet 1968 baserades på Statsutskottets utlåtande där det bland annat stod: Utskottet anser i likhet med departementschefen att det nuvarande  rörande statsutskottets andra utlåtande framkommer det att stånden var de- lade i frågan om en särskild rubrik rörande lots- och fyrningsmedlens anslag. 18 maj 2018 Finska Kennelklubbens utlåtande om upphävningen av lagen om hundskatt Statsutskottets betänkde på riksdagens webbplats (på finska). 6 Statsutskottets utlåtande Efter det att Höjd bostadsstandard presenterats gjorde statsutskottet 16 ett utlåtande i ärendet. Utskottet såg det angeläget att man  Statsutskottets Utlåtande N:o 39.
Katalyst data management

teorema di pitagora
dark souls 2 where to go
vilotider buss
skjuta upp mens med p-piller
varför svälter folk när mat är så gott
varför heter norrköping peking

Tidskrift för landtmanna- och kommunal- ekonomien

1 Nr 168. Anlcom till riksdagens kansli den 3 juni 1921 kl. 4 e. m. Utlutande i anledning av Kungl. Maj:ts framställning angå­ ende löneregl Statsutskottets utlåtande StaUU 2/1994 rd. Klart.


Trogkryparen
johanne schmidt nielsen

Statsutskottets Utlåtande N:o 39 Utlåtande 1892:Su39

[6] Överskrivaren läser: Statsutskottets utlåtande n:o 66 angående Carl Jönssons motion om indragning av anslaget till Bibelkommissionen. Vid detta ärevördiga namn på en hundraårig institution, slocknar själva grinet och en vördnadsfull tystnad uppstår i salen. — Statsutskottets utlåtanden och memorial, n:is 1—86, jemte register. — Sammansatta stats- m. fi. utskotts utlåtanden och memorial n:is 1—7. — Bevillningsutskottets betänkandeu och memorial, n:is 1—16, jemte register.